Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 36 Next Page
Page Background

DELTARES, SEPTEMBER 2016

27

BOTER, KAAS EN

BODEMDALING

Nederland polderde het afgelopen millennium zo’n twintig kubieke kilometer

veen ‘weg’, vergelijkbaar met 20.000 piramides van Gizeh. Onderzoekers van

Deltares, de Universiteit Utrecht en TNO schatten dat hierdoor 0,39 ppm CO

2

is

uitgestoten: vergelijkbaar met 1 jaar CO

2

-uitstoot van de

hele Europese Unie. Een tijdlijn.

2016

Delft

Een derde van het

land ligt nu onder

zeeniveau en we

zijn afhankelijk

van uitgekiend

waterbeheer. De

jaarlijkse CO2-uit­

stoot veroorzaakt

door veendrainage

is even groot als

de totale uitstoot

van Cambodja of

Nicaragua. Er zijn

nog geen gemak­

kelijke oplossin­

gen: het grondwa­

terniveau opnieuw

laten stijgen kan

veenoxidatie ver­

tragen, maar leidt

tot natte voeten in

steden en akkers.

1016

Utrecht

Vanaf 4000 voor

Christus stapelen

deels vergane

planten- en mos­

senresten zich

op in westelijk en

noordelijk Neder­

land. In de dras­

sige moerassen

ontstaan kleine

steden. In de Mid­

deleeuwen worden

grote veengebie­

den omdijkt en

ingepolderd om

granen als rogge

te verbouwen.

1255

Leiden

Nederlandse ste­

den groeien. Meer

land wordt droog­

gelegd door dijken

te bouwen en slo­

ten te graven. Het

grondwaterpeil

daalt en het veen

wordt blootge­

steld aan de lucht:

het oxideert, en de

bodem klinkt in.

Koolstof die was

opgeslagen in het

organische mate­

riaal komt vrij in

de vorm van CO

2

.

1421

Gouda

Bodemdaling zet

door en overstro­

mingen teisteren

het land. Neder­

land zet windmo­

lens in om water

weg te pompen

uit polders die nog

maar net boven

zeeniveau liggen.

Veel gebieden

blijven toch nat,

zodat ze alleen

nog geschikt zijn

als grasland voor

koeien. De melk­

productie stijgt

en kaas wordt

populair om het

ontstane melk­

overschot weg te

werken.

1602

Amsterdam

De Nederlandse

economie bloeit

op onder invloed

van de VOC. Er

is meer land en

energie nodig om

aan de groeiende

vraag te voldoen.

Veen wordt

gewonnen als

fossiele brandstof:

turf. De economie

draait op turf en er

wordt 3 megaton

CO

2

per jaar uit­

gestoten. Neder­

land is hiermee de

grootste fossiele

brandstofgebrui­

ker wereldwijd.

1886

Rotterdam

Krachtige stoom­

machines vervan­

gen de windmo­

lens. Hierdoor kan

meer land worden

drooggelegd en

kan het grondwa­

terpeil nog lager

worden gehouden.

Het veen dat

geschikt is om

turf van te maken

raakt op; kolen

en olie worden

de belangrijkste

energiebronnen.