Delta Life 12

De grond-, weg- en waterbouwsector laat wereldwijd een grote ecologische voetafdruk achter. De winning van zand en baggerwerken tast bijvoorbeeld na- tuurlijke systemen aan en gedumpte reststoffen vervuilen ecosystemen. Deltares doet daarom onderzoek naar oplossin- gen, onder andere voor het hergebruik van slib (zie kader). Bedrijven en organisaties denken bij het toepassen van de circulaire economie nog vaak in individuele sectoren, zoals water, energie of landbouw. Zo dringt het gebruik van biobrandstoffen (waaronder koolzaad en algen) CO 2 -emissies terug. Maar de teelt hiervan kost tegelijker- tijd veel water en voedingsstoffen. Deltares pleit er daar- omvoor niet naar één kringloop te kijken, maar juist naar de samenhang tussen verschillende kringlopen. De circulaire economie draagt ook bij aan stabili- teit in de wereld. Als hulp- bronnen schaars worden betekent dat meer kans op conflicten en klimaat- vluchtelingen. Een beter landgebruik kan verwoes- tijning tegengaan, onder andere door regenwater vast te houden, nieuwe bomen te planten, tijdelijk begrazing stop te zetten en grondwater duurzaam te benutten. Samenmet andere onderzoeksinsti- tuten doet Deltares hier onderzoek naar. Wereldwijd groeit het gebruik van zoet grondwater. In delta’s kan het gevolg zijn dat de bodemdaalt en de grondwater- voorraden verzilten. Deltares probeert een bewustwording hierover op gang te brengen en onderzoekt demogelijkheden ombrak grondwater voor landbouw of in- dustriële toepassingen te gebruiken. Meer informatie: hans.vissers@deltares.nl 19 Onderzoekers vanDeltares bekijken de circulaire economie van diverse kanten. Zo richt het onderzoek Kleirij- perij zich op demogelijkheden omvan nat, zout slib, gebaggerd in de haven vanDelfzijl of uit Polder Breebaart, klei temaken die geschikt is voor het versterken van dijken. De klei hoeft dan niet van ver teworden aange- voerd en zoworden hoge kosten en milieuvervuiling voorkomen. Een ander voorbeeld is het pilotproject Topsurf Hazerswoude dat kijkt naar het gebruik van eenmengsel van dierlijkemest, slib, bagger en plant- aardigematerialen ombodemdaling tegen te gaan. Zo’nmaatregel is daarnaast goed voor het milieu om- dat deze organischematerialen CO 2 vastleggen en het slib niet gestort of verbrand hoeft teworden. Ook interessant is het SURICATES-project van een inter- nationaal onderzoeksconsortium (waaronder Deltares) dat oplossingen bedenkt voormilieuvervuiling door baggeren. Jaarlijks halen baggersche- penmaar liefst 200miljoen kubieke meter sediment uit Europese havens en vaarwegen (bron SedNet, Venice, 2004). Daarvanwordt 99 procent in zee gestort en slechts een kleine 1 procent hergebruikt (800.000 ton per jaar). SURICATES onderzoekt hoe sediment kanworden ingezet voor kustbescherming en -herstel. Doel is ombinnen tien jaar in de Europese Unie jaarlijks 2,3miljoen ton ge- baggerd sediment te hergebruiken. Kortomzo’n drie keer de huidige hoeveelheid. Deltares heeft recent ook een Circulaire Economie Scan ontwikkeld. Dit is een objectievemethode om te bepalen inwelkemate projecten op het gebied vanwater en bodembij- dragen aan circulariteit. Samenmet Rijkswaterstaat wordt dezemethode verder ontwikkeld voor toepassingen in de deltatechnologie. Deltares en de circulaire economie

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=