Delta Life 9

15 geen goede zaak, want het getij brengt sediment en verzilting steeds dieper het land in. Wat de aanpak van dit probleem tot een extra grote uitdaging maakt, is dat het estuarium van de Schelde in twee landen ligt, met verschillende belangen. Voor België staat de bevaarbaarheid van de rivier voorop. Nederland wil werken aan de natuurwaarde: ruimte voor biodiversiteit en recreatie. Kortom: waar de een baggert, wil de ander juist wind, water en getij meer ruimte geven. Veiligheid vanmiljoenen inwoners achter de dijken is, uiteraard, voor beide landen even belangrijk. Hoe houd je met al die dingen tegelijkertijd rekening? Slimsedimentbeheer Door goed onderzoek en slim sediment- beheer. Waterwetenschappers van het Nederlandse Deltares en het Water- bouwkundig LaboratoriumBorgerhout in Vlaanderen brengenmet andere insti- tuten enmarktpartijen het ingewikkelde systeem in kaart en dat opent een wereld aanmogelijkheden. Bijvoorbeeld: wat je in het ene land baggert in het andere land storten als dat nodig is. En waar het mogelijk is dijken te verlagen en het water vrij spel te geven. Want als zand en slib op de juiste plek komt, kan de natuur zijn werk doen, het land meegroeienmet de zeespiegel, de internationale scheepvaart ongehinderd doorvaren en zitten de mensen niet alleen veilig achter hun dijken, maar wor- den ze ook nog omringd door prachtige natuur. Als het goed is, ziet de getijde- grafiek er over tien jaar geruststellender uit. Meer informatie? marcel.taal@deltares.nl 1 Langs de kust. Zand aanbrengen om de kust te versterken. Aan de Vlaamse kant is de Vlaamse Kustvisie in ontwikkeling, om net als in het Nederlandse Deltaprogramma zandsuppleties strategischer te gebruiken. 2 In de Westerschelde: Storten van zand en slib uit de vaarweg naar het Antwerpse havengebied. Nederland is op basis van het onderzoek gestopt met zandwinning, omdat een estuariummet minder zand meer last heeft van de getijdewerking; door zand slim te storten kan er een ecologisch waardevoller gebied ontstaan. 3 Zuidoever Westerschelde: Ruimte maken voor de natuur, dijkverlaging, gekoppeld aan meer recreatie. Veel aandacht voor kleinschalige, lokale oplossingen. Juist daardoor een succes: toerisme biedt nieuwe inkomstenbronnen voor bevolking. 4 In de havens van Antwerpen: Slib en zand baggeren om de havens en vaarwegen vrij te houden voor zo groot mogelijke zeeschepen. 5 Rond de Schelde tussen Gent en Antwerpen: Overstromingsgebieden creëren in het meanderende deel van de rivier, waardoor de rivier de ruimte krijgt bij een hoge waterstand. 6 Nabij Gent: Hier kan het zoete water van de Schelde linksaf het kanaal richting Terneuzen in of rechtdoor de rivier af naar Antwerpen. Daar komen beheerders bij droogte en gebrek aan zoet water voor lastige keuzes te staan. Wie krijgt er het zoete water als er tekort is? Aan de oplossing van deze uitdagingen wordt nog hard gewerkt. Zand Slib 3 4 5 6 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=