Deltalife 13

Deltares, voorjaar 2020 23 DE DESKUNDIGEN Eline Toes (links op de foto) is beleidsadviseur Water en Bodembij het ministerie van Infrastructuur enWater- staat. Zij is een van de oprichters van SOILveR , een nieuw Europees netwerk voor kennisontwikkeling en –deling op het gebied van bodem en grondwater. Hilde Passier is programmaleider milieukwaliteit van water en bodem bij Deltares. Andere projecten over op- komende stoffen waar Deltares een rol speelt zijn onder andere Kennisimpuls Waterkwaliteit, Emissieregistratie in Nederland, en het Europese GeoERA project. Samen met consortium partners BRGM, RIVM, ISSEP en de Vlaamse vestigingen van Arcadis en Witteveen- +Bos, is Deltares actief in het SOILveR- project opkomende stoffen in bodem en grondwater. stoffen op demarkt komen, hebben we niet alles in beeld. Onduidelijk is ook wat blootstelling aan combinaties van stof- fen aan risico’s met zichmeebrengt.’ hopen we parallellen te kunnen trek- ken naar andere.’ Met de resultaten kan ook worden bekeken of het huidige systeem aan richtlijnen dekkend is, of dat er toch aanvullende Europese of nationale regelgeving moet komen. ‘In eerste instantie is de belangrijkste taak van SOILveR om een gezamenlijke en transparante kennisbasis op te bou- wen en deze kennis te delen waardoor opkomende stoffen onderbouwd gea- gendeerd kunnen worden,’ aldus Toes. Waarbij Passier de wens uitspreekt dat hopelijk die kennis leidt tot een doorvertaling naar het beleid. Wat is SOILveR? De leden van financieringsplatform SOIL- veR geloven in gezamenlijke kennisont- wikkeling en -uitwisseling binnen Europa en vormen een inhoudgedreven- en lan- getermijnnetwerk. We zien meerwaarde in gezamenlijke coördinatie, cofinan- ciering en verspreiding van grensover- schrijdende kennis over bodembeheer en landmanagement. De leden van het platform zetten zich in voor het mogelijk maken en delen van geïntegreerd multi- disciplinair onderzoek. Hierbij spelen we in op kennisbehoeften die zijn geïdentifi- ceerd in de H2020 INSPIRATION, strate- gische onderzoeksagenda ‘soil and land use’. Het SOILveR platform bestaat op dit moment uit zeven leden uit Frankrijk, België (Wallonië en Vlaanderen), Neder- land, Zweden en Denemarken. SOILveR staat open voor nieuwe leden die zich willen aansluiten bij het netwerk en missie: SOILver from knowledge to solutions - A Platform for European knowledge development and knowledge exchange on soil and land management. of neem contact op met: info@soilver.eu Waarom is het belangrijk omdit met meer Europese landen te onderzoeken? Eline Toes: ‘Dat is effectiever dan wanneer Nederland dat alleen zou doen, we hebben daardoor meer ex- pertises aan boord. Door op inhoud de krachten te bundelen, kun je meer doen. Los van de praktische kant is het bovendien inspirerend om te zien hoe andere Europese onderzoekers te werk gaan en hoe onze collega inter- nationale beleidsmakers omgaan met deze problematiek vanuit het bodem- en grondwatersysteem. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om onze Nederlandse kennis te delen.’ Bovendien: stoffen houden zich niet aan grenzen, ze gaan via water en lucht naar andere gebieden. Toes: ‘Daarom wil je deze problematiek bij voorkeur op Europees niveau aan- pakken. En ook: als landen dit afzon- derlijk regelen, kunnen bedrijven zich hieraan onttrekken door zich elders te vestigen. Dit is onwenselijk, zowel vanwege de grensoverschrijdende problematiek als vanuit de economie.’ Wat moet het Europese netwerk opleveren? Vanaf juni 2020 werken de onderzoe- kers een jaar lang aan een tool die de meest zorgwekkende stoffen in kaart brengt, waarbij de aandacht ligt op bodem en grondwater. Met de nieuwe informatie kunnen beleidsmakers, politici, onderzoekers, water- en bo- dembeheerders straks beter bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Toes: ‘Zo’n tool helpt om de grootste onze- kerheid weg te nemen. Waar moet de aandacht als eerste naartoe?’ Maar met zoveel stoffen om te onder- zoeken, wil Deltares de verwachtin- gen niet té hoog leggen. In een jaar kunnen onderzoekers onmogelijk tienduizenden stoffen in kaart bren- gen. Passier: ‘Als van een stofgroep bekend is hoe deze zich gedraagt, Meer informatie

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=