Delta Life 12

Vanuit de collegebanken kwam Carola van Rijnsoever in 1996 direct bij Buitenlandse Zaken terecht. Zewerkte afwisselend in Nederland en in het buitenland. Ze had plaatsingen inMoskou, Ber- lijn en Brussel. Vanuit DenHaag werkte zemee aan de uitbreiding van de EU. Rond de eeuwwisseling werkte ze inMoskou, de periode dat president Jeltsin aftrad en Poetin opkwam. Ook was ze er één van de organisatoren van het staatsbezoek van de toenmalige koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Voorafgaand aan haar functie als directeur Inclusieve Groene Groei werkte ze acht jaar lang aan het buiten- land- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Daarbij ging veel aandacht uit naar dossiers als Syrië enOekraïne. In haar huidige functie ligt de nadruk op water, klimaat, landbouw, polair beleid, grondstoffen en energie. Een nieuwbeleidsterrein, en toch ook weer niet. Want duurzame planetaire ontwikkeling is onlos- makelijk verbondenmet veiligheid en internationale samenwerking. Daarnaast is ze ook ambassadeur duurzame ontwikkeling en Arctisch ambassadeur. WIE IS CAROLA VAN RIJNSOEVER? DELTARES, OKTOBER 2019 8 U bent ook ambassadeur duurzame ontwikkeling. Wat kunt u in die rol bijdragen? ‘Zowel in Nederland als in het buitenland draag ik onze inzet voor duurzame ontwikkeling uit en bepleit ik een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden. Op dit gebied hangt alles met elkaar samen. Als je klimaat- verandering tegengaat, heb je op termijnminder water- stress. Als je núminder broeikasgassen uitstoot, kunnen wemisschien voorkomen dat we temaken krijgenmet een nog snel- lere opwarming van de aarde. We hebben nu al temakenmet onder andere hevigere stormen, hogere temperaturen, minder voorspelba- re regenval. Dat vergt aanpassing van landbouwsystemen aan die klimaatverandering, zoals gewas- sen gebruiken die toekunnenmet minder of zouter water. Ik vind dat de wereld voor gigan- tische uitdagingen staat, maar ik zie dat ook als een kans. Wij zijn misschien de eerste generatie die armoede kan beëindigen, maar ook de laatste die een belangrijk verschil kan maken in het tegen- gaan van klimaatverandering. We hebben enorme technologische mogelijkheden en gelukkig nu ook politiek momentum om te han- delen. De wil om samen te werken maakt daarbij een groot verschil. Als we erin slagen om internatio- naal goed samen te werken, dan kunnen we de uitdaging aan.’ Umag zich ook Arctisch ambassadeur noemen. Waarom is een ambassa- deur voor deze regio belangrijk? ‘Het arctisch gebied is zeer dun- bevolkt, maar het is heel belang- rijk voor het welzijn van onze planeet. De klimaatverandering is daar groter dan elders. Door het ontdooien van permafrost komt er veel methaan vrij, wat een sterk broeikasgas is. Door het afnemen van de ijsmassa zijn er meer donkere plekken, waardoor de weerkaatsing van warmte afneemt en de opwarming van de aarde verder versnelt. Goed zor- gen voor de Noord - en Zuidpool heeft dus een direct effect op klimaatverandering. Je zou denken dat het arctisch gebied ver van ons af ligt, maar de poolcirkel is voor ons dichterbij dan Lissabon. We ont- plooien al eeuwenlang wetenschappelijke onderzoeksac- tiviteiten in het poolgebied en dat willen we blijven doen. Ook is het potentiële economische belang voor ons groot, denk aan toerisme, scheepvaart en visserij.’ Heeftwater de plek die het verdient op de internationale agenda? ‘Water is een hoeksteen in het bereiken van veel Sus- tainable Development Goals (SDGs), de duurzame doelen die we binnen de VN hebben opgesteld. Zowel voor het bestrijden van honger en risico’s voor de veiligheid, als bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van duurzame steden en gendergelijkheid. Het belang van water voor duurzame ontwikkeling kun je eigenlijk moeilijk overschatten. Een steeds groter deel van de bevolking woont in steden. De schatting is dat in 2050 ongeveer 800 miljoen men- sen in steden wonen die kwetsbaar zijn voor stijging van de zeespiegel. En als je ziet dat nog steeds 2,3 miljard mensen geen sanitatie hebben en meer dan 600 mil- joen mensen geen toegang tot veilig drinkwater, dan is overduidelijk dat we meer moeten doen om de watervei- ligheid en de waterzekerheid te vergroten.’ ’Water is een hoeksteen in het bereiken van veel duurzame doelen’ WATER, PEACE AND SECURITY PARTNERSHIP In opdracht van het Neder- landse ministerie van Buiten- landse Zaken ontwikkelen internationale organisaties innovatieve methoden die de aan watergerelateerde risico’s voor conflicten identificeren, zowel op wereld- als regionaal niveau. Hierbij worden onder andere hydrologische, socia- le, economische en politieke factoren gecombineerd. In de pilotprojecten in Mali en Irak laten de modellen de veranderingen zien in de beschikbaarheid van water, waardoor deze veroorzaakt worden en wat de impact is of kan zijn. Op basis van deze informatie kunnen acties worden geïnitieerd omde gevolgen van watertekort waaronder sociale onrust, te helpen voorkomen. Daarvoor ontwikkelt het partnerschap ook de bijbehorende diensten zoals het vergroten van het bewustzijn van de relaties tussen water en stabiliteit, het geven van trainingen en het faciliteren van de water­ gerelateerde dialogen. Het Water, Peace and Security Partnership bestaat uit IHE Delft, World Resources Institute, The Hague Centre for Strategic Studies, Wetlands International, International Alert en Deltares. www.un-ihe.org/ water-peace-and- security-partnership

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=