Delta Life 12

Case 1 Onderzoek naar kades Veel kades in de haven zijn inmiddels vijftig jaar oud en zo’n tachtig procent is aan het eind gekomen van de technische levensduur. Meestal vinden de inspecties van kades op visuele wijze plaats: bekeken wordt of er scheuren of gaten in de wanden zitten, zijn er dingen gebroken, is er betonrot? De onderzoekers van dit project zijn van plan gebruik te maken van sensoren omde belastbaarheid van de kades in kaart te brengen. ‘We willen de verborgen sterktes en zwaktes in beeld krijgen’, licht Boon toe. Uit de analyse van de data kunnen het Havenbedrijf en andere voor de kades verantwoordelijke bedrijven precies vaststellen waar en wanneer welk onderhoud nodig is. ‘Door meer inzicht te krijgen in de belastbaar­ heid is inspelen op toekom­ stige wensen gemakkelijker, zoals het gebruik van zwaardere kranen of grotere schepen.’ Case 2 Baggeren in de haven In een ander onderzoek waarbij SmartPort en Deltares samenwerken, draait het om de aanslib­ bing van de bodem van de Rotterdamse haven en de monitoring daarvan. ‘De vaarwegenmoeten altijd diep genoeg zijn voor de schepen die er gebruik van maken’, legt Boon uit. Het Havenbedrijf garan­ deert een waterdiepte van 16 tot 24meter, afhankelijk van de locatie. Het is dage­ lijks nodig om te baggeren in de Rotterdamse haven. Maar liefst 12 tot 15mil­ joen kubieke meter bagger per jaar komt eruit, wat gestort wordt in de Noord­ zee. Elke maand bepalen schepen de bodemligging, hoe diep de bodem ligt ten opzichte van het NAP, om te bepalen waar en hoeveel gebaggerd moet worden. ‘Dat is arbeidsintensief en duur’, zegt Boon. Tijdens dit onderzoekspro­ ject brengt het zogenoemde Covadem data-informa­ tiesysteem de waterdiepte, het verschil tussen de waterstand en de ligging van de bodem, in kaart. Dit systeem bevindt zich aan boord van zo’n tachtig binnenvaartschepen. Via geluidsgolven wordt elke seconde de kielspeling, de afstand van de onderkant van de boot tot de bodem gemeten. Hieruit kan het Covadem-systeem de wa­ terdiepte bepalen. ‘Via dit systeem is er dus een extra databron beschikbaar, af­ komstig van schepen die er toch al varen’, zegt Boon. De onderzoekers bekijken nu of de verzamelde data geschikt zijn, of eb en vloed en het zoute water de gege­ vens niet te veel beïnvloe­ den. Boon: ‘We hopen dat de onderzoeksresultaten kunnen leiden tot efficiënter baggeren in de toekomst.’ Case 3 Binnenvaart en kli- maatverandering Bij een derde onderzoek kijkt Deltares samenmet SmartPort-partners naar het effect van klimaat­ verandering op de water­ standen en de goederen­ transportcapaciteit van de Rijn. Wat betekent dit voor het vervoer over deze rivier? ‘De droogtes van de afgelopen jaren hebben de logistieke sector enorm geraakt’, licht Boon toe. ‘Vervoersbedrijven konden als gevolg van de lage wa­ terstand veel minder lading over rivieren vervoeren, wat geleid heeft tot enorme economische schade. Extre­ me weersomstandigheden zullen in de nabije toekomst het transport van goederen over water steeds meer beïnvloeden.’ Hij voegt er­ aan toe: ‘We zijn in gesprek met de logistieke sector om te horen waar voor hen de grootste kansen en behoeftes liggen op dit ge­ bied en waar we als Smart­ Port-community kunnen helpen en verbinden.’ Meer informatie: johan.boon@deltares.nl 26 Deltares is een van de partners van Smart- Port en ook bij ver- schillende projecten van het kennisplat- form betrokken. Johan Boon is hoofd rivier- kunde en binnenvaart bij Deltares en één dag per week gedeta- cheerd bij SmartPort. Hij licht drie voorbeel- den uit de praktijk toe. SmartPort in de praktijk

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=