Delta Life 10

21 SLIMMER ‘DOORSPOELEN’ Zoals zoveel laaggelegen kuststreken, kampt het westen van Nederland met verzilting. Oorzaak is de oprukkende zoute kwel, een erfenis van de periode waarin ons land onder de zee­ spiegel lag. Om de verzilting – die scha­ delijk is voor de landbouw – tegen te gaan, worden in Nederland zoute gebie­ den ‘doorgespoeld’ met zoetwater uit ri­ vieren of het IJsselmeer. Dit doorspoelen staat garant voor maar liefst 15 procent van ons zoetwatergebruik. Maar terwijl de verzilting oprukt, neemt de hoeveel­ heid zoetwater juist af door droogteperi­ odes. Dus vroeg Joost Delsman van Del­ tares zich af: Kan dat doorspoelen niet efficiënter? ‘Het kan inderdaad een stuk slimmer.’ Simpelweg van 1 april tot 1 ok­ tober non-stop doorspoelen, zoals in de Haarlemmermeerpolder gebeurt, is over­ bodig. ‘Je moet goed monitoren en de sluizen pas openzetten als het nodig is. Een waterbesparing van 50 procent is haalbaar.’ Maatwerk is hierbij het sleutel­ woord, ook op perceelniveau: ‘Veel sloten worden helemaal niet bereikt door het spoelwater’, zegt Delsman. ‘Een paar slim geplaatste stuwen en duikers doen won­ deren.’ Voor wie aan de slag wil met effi­ ciënter doorspoelen, heeft Delsman een handreiking geschreven; zie onderstaan­ de webadres. Meer informatie: joost.delsman@deltares.nl | publicwiki. deltares.nl/display/ZOETZOUT/ Slimmer+doorspoelen Droogte gaat gepaard met een zoetwatergebrek. Dan kun je oplossingen beden­ ken om aan de zoetwater­ vraag te voldoen, maar je kunt ook onderzoeken hoe je de zoetwa­ terbehoefte kunt verkleinen. ‘En dan ko­ men zouttolerante gewassen in beeld’, zegt Perry de Louw van Deltares. Im­ mers, zoetwatergebrek leidt in de laagge­ legen kuststreek van Nederland tot ver­ zilting van de bodem; een probleem dat op veel meer plekken speelt. ‘Inmiddels zijn er allerlei experimenten uitgevoerd met gewassen op verzilte grond. Een aantal blijken daar, al dan niet door ver­ edeling, prima tegen te kunnen, zoals be­ paalde aardappelrassen. Gelukkig maar, want gezien de klimaatverandering groeit de behoefte aan dat soort gewas­ sen overal ter wereld.’ Meer informatie: perry.delouw@deltares.nl 5 4 EXPERIMENTERENMET ZOUTTOLERANTE GEWASSEN Juli 2014-2017 (mediaan) Juli 2018 Verkleuring van het landschap is door droogte duidelijk waarneembaar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=