Delta Life 10

18 DELTARES, SEPTEMBER 2018 De POV Macrostabiliteit (ook wel POVM) maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbescher­ mingsprogramma (HWBP). Hierin werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om de primaire water­ keringen in Nederland te versterken. Omdat de partijen die zich met de versterkingen bezighouden vaak tegen dezelfde vragen aan­ lopen, worden die sinds 2015 door beheerders, kennisinstituten en marktpartijen gezamen­ lijk beantwoord. Meer informatie: www.hoogwaterbescher­ mingsprogramma.nl Hoe til je zo’n omvangrijk onderzoeksproject van de grond? ‘Van tevoren hebben we in een breed gezelschap van waterschappen, markt­ partijen en kennisinstituten besproken welke vernieuwingen er nodig waren en welke aanpak en kostenraming daarbij hoorden. Wat mij betreft is een dergelijke start, dus met een brede inventarisatie bij betrokkenen, een succesformule.’ Hoe bevorder je de samenwerking tussen zoveel verschillende partijen? ‘We hebben allereerst vier clusters geformeerd: rekentechnieken, monito­ ring, innovaties en betere processen. Samenwerken is hard werken; in en tussen clusters was niet altijd meteen overeenstemming. Maar mijn ervaring is dat het enormmotiveert als mensen zien dat ze gezamenlijk iets verbeteren. In elk cluster zat iemand uit het centrale POVM team [zie kader, red.] die eventuele problemen oploste en zorgde voor verbinding tussen clusters. En in sommi­ ge projecten waren meerdere clusters betrokken. Bij de Eemdijkproef bijvoor­ beeld [zie rechterpagina, red.] waren alle vier de clusters van de partij. Dat toont meteen wel aan dat alle clusters even belangrijk waren voor het eindresultaat.’ Beleidsmakers en techneuten spreken niet altijd dezelfde taal. Hoe breng je ze nader tot elkaar? ‘Dezelfde taal is niet per se de juiste. De kennis uit de projecten belandt in publicaties. Dat helpt de techneuten, want hun werk kan alleen worden gedaan met bewezen technieken. Dat bewijs is dan weer van belang voor beleidsmakers en beslissers. Daarom zijn we nu vooral persoonlijk aan het communiceren richting deze groepen over door de POVM gevonden oplossingen. Dit jaar organiseren we zoveel mogelijk projectbezoeken waarbij we langsgaan met nieuwe technieken onder de arm.’ Het project bevindt zich na drie jaar in de afrondende fase. Zijn jullie klaar of is een vervolg nodig? ‘Het blijft altijd de moeite waard om te investeren in sneller, goedkoper en veili­ ger water keren en in de generieke kennis daarvan. Kennisdelen en transparantie is daarom belangrijk. We willen data die binnen ons project is verkregen ook in de toekomst borgen. Daarom geven we TU Delft-studenten toegang tot onze data voor fundamenteel onderzoek naar dijkveiligheid. Ook is er belangstelling voor onze aanpak en resultaten vanuit de Verenigde Staten, China, Korea, Duits­ land en het Verenigd Koninkrijk. Ook daar gaan we kennis delen en samenwerken. Ik ben pas twee en een half jaar geleden bij het programma gekomen, maar durf te zeggen dat ik in die tijd net zoveel heb ge­ leerd over macrostabiliteit als in een stu­ die van vier jaar.’ Meer informatie: www.povm.nl | povm@wsrl.nl DOOR ASTRID VAN BRAGT-SCHOL Circa 300 kilometer Nederlandse dijk is afgekeurd, onder meer vanwege een gebrek aan ‘macrostabiliteit’. Bij een te hoge of te lage waterstand kunnen delen van de dijk gaan schuiven en instorten. Hoe versterken we die dijken slim, snel en goedkoop? Beheerders, marktpartijnen en kennisinstituten (waaronder Deltares) onderzochten het samen. Programmamanager Projectoverstijgende VerkenningMarcostabiliteit (POVM) Martin Schepers: ‘Er is nu al belangstelling vanuit de hele wereld voor de resultaten.’ KRACHTPATSDIJKEN POVM = Project- Overstijgende Verkenning Macro­ stabiliteit

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc4NjU=